Pravidla inzerce

 1. Inzertní portál je určen pro vkládání, správu a zveřejňování inzerce, kdy před vstupem do systému se objednatel placené inzerce (dále jen „Objednatel“) na službě Skabos.cz (dále jen „Služba“) nemusí přihlásit. 

2. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce. 

3. Na Službě nebudou zveřejňovány odkazy na inzertní servery se stejným zaměřením jako Služba. 

4. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu inzerovaného zboží, a do 24 hodin aktualizovat inzeráty, dojde-li ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. 

5. Objednatel se zavazuje při zadávání inzerátu do adminu servisních stránek Služby respektovat a vyplňovat povinné položky, tj. kolonky a popis, s tím, že v položce popis se nebudou opakovat ty údaje, které jsou předmětem kolonek. Objednatel se dále zavazuje uvádět pouze ty údaje, které odpovídají předmětu kolonek a zařazovat odpovídající údaje o nabídkách do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa. 

6. Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce poskytovat informace pravdivé, a to včetně finální ceny inzerované věci, včetně případné zákonné sazby DPH a fotodokumentace. Je potřebné dodat vždy alespoň 1 fotografii nabízené věci. Do fotogalerie se zadává na první pozici pouze konkrétní fotografii nabízené věci, dočasné fotografie nejsou povoleny. U nemovitosti jsou fotografie půdorysů, plánků či map povoleny na druhé a další pozici. Fotodokumentace nesmí obsahovat logo společnosti místo samotné fotografie nemovitosti. Logo je povoleno pouze jako transparentní vodoznak, který je součástí fotografie inzerované nabídky (tímto se nemyslí ilustrační fotografie). Fotodokumentace nesmí obsahovat rušivé textové popisky. Objednatel nesmí vkládat identické nabídky s různou nebo spekulativní cenou či s drobnými odchylkami popisu a parametrů. Objednatel není oprávněn zveřejnit nabídku věcí, které sám nevlastní, nebo k jejichž nabízení není oprávněn na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných věcí. Za obsah zadaných nabídek v rámci Služby odpovídá výlučně Objednatel, když Provozovatel není povinen obsah zadávaných nabídek kontrolovat.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu v souladu s právními předpisy České republiky. V detailu nebo v textu inzerátu se nesmí: 

  • uveřejňovat fotografie, které jsou orámované, ilustrační nebo obsahující jakékoliv další zvýrazňující - rušivé prvky (reklamní plachty, polepené vozidlo) nebo fotografie v nestandardním, členitém formátu a podobné,  

  • uveřejňovat zkopírované a neautorizované fotografie od jiných uživatelů systému,

  • zobrazovat loga společnosti Objednatele na místě pro samotnou fotografii, 

  • uvádět nadměrnou interpunkci (tři tečky, násobné vykřičníky), emotikony, HTML značky, URL odkazy, kontaktní údaje či název společnosti Objednatele

  • uvádět obchodní sdělení, reklamu či zmínky o konkurenci, 

  • zasílat totožné nabídky pod jinými ev. čísly

  • účelově měnit cenu nabídky či jinak přepisovat nabídky či jiné údaje.

8. Provozovatel je oprávněn odstranit ze Služby bez náhrady a smazat bez předchozího upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní cenu, neautorizované fotografie, identické inzeráty s rozdílnou cenou od různých Objednatelů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami, či s údaji vyvolávajícími podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy. V případě pochybností, je Provozovatel oprávněn, nikoliv však povinen, vyžádat si doložení dokumentů prokazující oprávněnost inzerce na Službě a ve lhůtě dvou dnů od odeslání výzvy k doložení inzerce, je Provozovatel oprávněn inzerci smazat, pokud Objednatel nedoloží příslušné dokumenty nebo z předložených dokumentů je zřejmé, že inzerce není v souladu s Podmínkami. Za pravdivost uváděných informací odpovídá výlučně Objednatel, V případě, kdy Objednatel nedoloží oprávněnost inzerce, je Provozovatel oprávněn okamžitě odstoupit od Podmínek. 

9. Provozovatel není povinen Objednateli sdělovat kritéria řazení inzerátů, avšak zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny stejně.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit stránkování Služby, tak, že každý filtr při vyhledávání inzerátů na Službě nebo zadání inzerátů bez nastavení filtru může jednotlivé inzeráty zobrazovat pouze do omezeného množství stránek.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku do fotografií přikládaných k inzerátu. 

12. Provozovatel poskytuje všem platícím Objednatelům technickou podporu na info@skabos.cz. 

13. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele ze systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Pravidel. Stejně tak i z důvodu opakovaného méně závažného porušování. 

14. Provozovatel porovnává inzeráty vkládané jedním Objednatelem, a pokud by nalezl shodnou nabídku, je oprávněn nově zadávanou nabídku nezveřejnit. V tomto případě bude Objednatel kontaktován, aby prokázal, že se nejedná o duplicitní nabídku. Objednatel se zavazuje publikovat pouze jeden inzerát jedné nabídky současně. Účelem tohoto postupu Provozovatele je zamezení nahrávání totožných anebo velmi podobných nabídek jedním uživatelem. Provádění duplicitního vkládání je zvlášť závažným porušením Pravidel, za které je Provozovatel oprávněn od těchto okamžitě odstoupit. Po prokázání ze strany Objednatele, že se nejedná o duplicitu, bude inzerce znovu zprovozněna.