Smluvní podmínky pro inzerci

Skabos.cz1. Úvod

Společnost MUZOR s.r.o. se sídlem na adrese 353 01 Mariánské Lázně, Nádražní nám. 299/8, IČ 29120527, je provozovatelem internetového serveru s názvem Skabos.cz (dále jen "Provozovatel"), umístěného na internetové adrese http://www.skabos.cz (dále jen "Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží či služeb (dále také jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerent“), dle níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke společnosti MUZOR s.r.o. spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, jež není možné vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/2. Popis služby

Server je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje zboží či služeb Zájemcům o takové zboží či službu (dále jen „Zájemce“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.3. Registrace Inzerenta

Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat registrovaní i neregistrovaní uživatelé Serveru.

Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě či jí umožnil přístup k těmto údajům.4. Práva a povinnosti smluvních stran

Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru Skabos.cz, a které jsou dostupná v příslušné sekci (dále jen „Pravidla pro inzerci“). Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci změnit. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci, ze Serveru bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady odstranit.

Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto Pravidla pro Inzerci.

Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu či soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií.

Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců. V případě porušení si Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená Podmínkami a Pravidly pro inzerci.

Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží či službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby.

V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží či služeb. Inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží či služeb ve více exemplářích.

Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

Inzerent je při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují aktuální a pravdivé kontaktní údaje Inzerenta, ze Serveru bez náhrady odstranit. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.

Inzeráty na Serveru jsou v základní verzi neplacené. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru, tedy tzv. topování. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách.

Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu, a to 50 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím této doby ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta, a to po dobu dalších 30 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Inzerát ze Serveru zcela odstraněn.

Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Serveru a v administračním rozhraní Inzerenta.

Přehled Inzerátů konkrétního Inzerenta se zobrazuje na internetové adrese, kterou je Inzerent po přihlášení do systému Serveru, pro své potřeby oprávněn upravit. Inzerent má právo internetovou adresu pro zobrazování přehledu Inzerátů Inzerenta upravit. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout úpravy adresy s přehledem Inzerátů, které kolidují s ochrannými známkami nebo se systémovými názvy Serveru.

Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil jeho zobrazení.

Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát kdykoli odstranit.

Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží či služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží či služby nese plně Inzerent a Zájemce.

Provozovatel je oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému či mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení Podmínek.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob, což je oprávněn učinit i bez udání důvodu.

Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných na Serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb či překlepů v textu.

Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms či emailu. V případě, že Inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.5. Zvýhodněné Inzeráty

Zvýhodněné Inzeráty jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito Podmínkami.

Zvýhodněné Inzeráty jsou zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Zvýhodněnou pozicí je první pozice ve výpise Inzerátů.

Doba platnosti zvýhodnění je 7 dnů. Po uplynutí této doby se Inzerát zobrazuje jako nezvýhodněný.

Zvýhodní-li Inzerent svůj Inzerát v průběhu doby 50 dnů, po kterou je Inzerát zobrazován, prodlužuje se automaticky doba zobrazení Inzerátu od okamžiku zvýhodnění Inzerátu na 50 dnů, s tím, že Inzerát je zobrazován na zvýhodněné pozici po dobu 7 dnů. Po uplynutí 7 dnů bude Inzerát zobrazován jako nezvýhodněný.

Zvýhodněný Inzerát zůstává ve výpisu Inzerátů ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem se dříve zvýhodněný Inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.

V případě, že Provozovatel nezveřejní či odstraní zvýhodněný Inzerát, zavazuje se Inzerentovi poskytnout možnost zvýhodnění dalšího Inzerátu vkládaného Inzerentem. Finanční náhrada zvýhodněného Inzerátu u takto odmítnutého Inzerátu není možná.6. Finanční podmínky

Zvýhodněné Inzeráty jsou zpoplatněny dle Ceníku serveru Skabos.cz, dostupného na serveru v příslušné sekci. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny změnit.

Inzerent může Inzerát zvýhodnit prostřednictvím platby uskutečněné sms zprávou, nebo prostřednictvím služby Gopay, nebo z možných zvýhodnění, které Inzerentovi vznikly z důvodu zamítnutí Inzerátu.7. Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání služby Serveru Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby Serveru, a jejichž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec shora uvedeného, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

Inzerent tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Inzerentem poskytnuté e-mailové adresy.

Pokud Inzerent či Zájemce předal či předá Provozovateli osobní údaje svých zaměstnanců či jiných fyzických osob, je Inzerent nebo Zájemce povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů. Inzerent je současně v takovém případě povinen informovat o zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Inzerent nebo Zájemce odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.8. Závěrečná ustanovení


Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu na Serveru a zároveň vymazat celou historii Inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu dvou let na Server nepřihlásili.

Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky jakožto i Ceník dle článku 6. změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Inzerentovi prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále služby Serveru, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 23.1.2020.